O NASZYM PROJEKCIE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pt. „Utworzenie punktów informacji turystycznej i promocji Gminy Narew” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi oraz przy jej filiach w Łosince i Trześciance zostały utworzone punkty informacji turystycznej w ramach realizacji projektu pt. „Utworzenie punktów informacji turystycznej i promocji Gminy Narew”. Projekt został dofinansowany w ramach małych projektów z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, która wdraża Ledera na obszarze swojego działania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”.

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Narew oraz promocja jej walorów przyrodniczych i kulturowych. Zrealizowane działania mają przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, ich promowania, a przez to do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarze wiejskim.

 

 

Projekt podzielony został na trzy części, w ramach których dokonano szeregu działań w celu utworzenia Punktu Informacji Turystycznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi oraz dwóch mniejszych punktów przy filiach bibliotecznych w Łosince i Trześciance.

1. Zakup wyposażenia do punktów informacji turystycznej i promocji Gminy Narew:

  • zakupiono stolik, biurko, 3 krzesła oraz stojaki na foldery reklamowe, ulotki i wizytówki (po 3 szt.),

  • wykonano 3 tabliczki informacyjne na budynki oraz 4 drogowskazy informacyjne,

  • zakupiono aparat fotograficzny oraz komputer z oprogramowaniem do projektowania materiałów graficznych,

  • przy Punkcie Informacji Turystycznej w Narwi zainstalowano zewnętrzny infomat (infokiosk), dzięki któremu turyści przez 24h na dobę mogą uzyskać dostęp do najważniejszych informacji.

2. Mała infrastruktura turystyczna przy punktach informacji turystycznej i promocji Gminy Narew:

  • wykonano wiatę z ławkami przy Punkcie Informacji Turystycznej w Narwi,

  • wykonano stojaki na rowery oraz tablice informacyjne (po 3 szt.),

  • posadzono iglaki – 30 szt.

3. Wykonanie promocyjnych materiałów reklamowych:

  • wykonano i wydrukowano folder promocyjny o Gminie Narew w nakładzie 1000 szt.

  • wykonano i wydrukowano przewodnik w formie mapy w nakładzie 2000 szt.

Całkowita wartość projektu wynosi 46 547,52 zł, natomiast wartość kosztów kwalifikowalnych to 40 152,76 zł. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 25 000 zł, wkład własny 21 547,52 zł.