WŁADZE GMINY NAREW

Wójt jest organem wykonawczym Gminy – wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

  • określanie sposobu wykonywania uchwał,

  • gospodarowanie mieniem komunalnym,

  • wykonywanie budżetu,

  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY NAREW
Andrzej Pleskowicz

tel. 85 6816753
apleskowicz@narew.gmina.pl

 

Rada Gminy jest organem wieloosobowym, którego skład osobowy jest ustalony w drodze wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Kadencja rady trwa cztery lata. Rada gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY NAREW
Walentyna Timofiejuk

tel. 85 6816816
rada@narew.gmina.pl