WALORY PRZYRODNICZE

Obszar Gminy Narew zlokalizowany jest pomiędzy dwoma parkami narodowymi tj. Białowieskim i Narwiańskim Parkiem Narodowym oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej. Rolę korytarza łączącego oba parki spełnia malownicza Dolina Rzeki Narew. Tworząca liczne meandry rzeka przepływająca przez Gminę Narew bierze swój początek na wschodnim skraju Puszczy Białowieskiej (około 30 km poza granicą Polski). Bardzo charakterystyczną cechą terenów nadrzecznych są duże, wręcz bezkresne przestrzenie.

 

 

Dobry stan środowiska w gminie sprzyja utrzymaniu i rozwojowi świata zwierząt. Wśród ssaków występują tu łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, zając szarak (zwierzyna łowna). Najliczniej reprezentowane są gryzonie – wśród nich największym przedstawicielem są bobry zamieszkujące dolinę Narwi. Na podmokłych łąkach można spotkać wiele gatunków ptactwa wodnego. Lasy (dominującym typem są bory sosnowo-świerkowe) obfitują w bogactwo grzybów i jagód. Z uwagi na bogate walory przyrodnicze Gmina Narew znajduje się w strefie chronionego krajobrazu, w samej Gminie Narew powierzchnia 10 130 ha jest objęta różnymi formami ochrony przyrody.